Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Próbny egzamin gimnazjalny pochodzi z OKE Jaworzno

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Łąki zajmują powierzchnię:

A: 250 m2
B: 2500 m2
C: 25000 m2
D: 250000 m2


Pytanie 2

Drzewa liściaste zajmują powierzchnię 40000 m2, co stanowi:

A: 0,04 km2
B: 0,4 km2
C: 4 km2
D: 40 km2


Pytanie 3

Udział powierzchni łąk w ogólnej powierzchni działki wynosi:

A: 2,5%
B: 4%
C: 25 %
D: 40 %


Pytanie 4

W okresie roku każdy metr kwadratowy powierzchni łąki otrzymuje blisko 1700 MJ energii słonecznej. Z tego rośliny łąkowe wykorzystują około 20 MJ. Jeżeli x oznacza część energii wykorzystywanej przez rośliny, to:

A: x > 0,1
B: 0,05 < x < 0,1
C: x < 0,01
D: 0,01 < x < 0,05


Pytanie 5

Woda, otrzymana przez skroplenie odparowanej wody morskiej, jest:

A: kwaśna,
B: bez smaku,
C: słona tak jak woda morska,
D: mniej słona niż woda morska


Pytanie 6

Nazwa Żółta Turnia pochodzi od występujących tam porostów, które są organizmami zbudowanymi z:

A: grzybów i bakterii
B: glonów i grzybów,
C: bakterii i okrytonasiennych,
D: grzybów i okrytonasiennych


Pytanie 7

Sfotografowano Żółtą Turnię. Turnie, to skaliste szczyty górskie o stromych, pionowych ścianach. Na podstawie opisu można stwierdzić, że zdjęcie wykonano w:

A: Tatrach
B: Beskidach
C: Bieszczadach
D: Górach Świętokrzyskich.


Pytanie 8

Między organizmami wchodzącymi w skład porostów występuje symbioza. Jest to rodzaj współżycia polegający na tym, że:

A: oba organizmy odnoszą korzyści,
B: żaden z organizmów nie odnosi korzyści,
C: jeden z organizmów odnosi korzyści, a drugi ponosi straty,
D: jeden z organizmów osiąga korzyści, a drugi nie ponosi strat.


Pytanie 9

Porosty są bardzo wrażliwe na obecność tlenków siarki w powietrzu, dlatego największym zagrożeniem dla nich jest przemysł:

A: spożywczy
B: elektroniczny
C: energetyczny
D: włókienniczy


Pytanie 10

Jedną z cech odróżniających klimat morski od kontynentalnego są mniejsze amplitudy temperatur i wyższe sumy opadów. W styczniu średnie temperatury i wielkość opadów w Europie w miarę posuwania się w głąb lądu, zmieniają się następująco:

A: temperatury rosną, opady rosną
B: temperatury rosną, opady maleją
C: emperatury maleją, opady rosną
D: temperatury maleją, opady maleją


Pytanie 11

Z grzęzawiska samochód wyciągany jest przez dwa inne pojazdy. Mniejszy z nich ciągnie z siłą , a większy z siłą . Prawidłowo określony wektor siły wypadkowej ma wartość:

A: 0,7 kN
B: 1,2 kN
C: 0,85 kN
D: 1,7 kN


Pytanie 12

Wykres przedstawia zjawisko znane w geografii ludności jako eksplozja demograficzna. Tendencję zmian w III fazie rozwoju demograficznego prawidłowo opisuje stwierdzenie:

A: stopa urodzeń maleje, stopa zgonów maleje;
B: stopa urodzeń maleje, stopa zgonów bez zmian;
C: stopa urodzeń bez zmian, stopa zgonów maleje
D: stopa urodzeń bez zmian, stopa zgonów bez zmian


Pytanie 13

W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość określa się wzorem: v=s/t, gdzie v oznacza prędkość, s - drogę, t - czas. Prawdziwe jest zdanie:

A: droga jest wprost proporcjonalna do czasu;
B: prędkość jest wprost proporcjonalna do czasu;
C: prędkość jest odwrotnie proporcjonalna do drogi;
D: żadne wielkości nie są do siebie wprost proporcjonalne


Pytanie 14

Reakcja przebiegła gwałtownie z wydzieleniem bezbarwnego gazu, który spowodował zmętnienie wody wapiennej. Przebieg tej reakcji prawidłowo przedstawia równanie:

A: Ca + 2HCL --> CaCl2+ H2
B: CaO + 2HCL --> CaCl2 + 2H2O
C: CaCO3 + 2HCl --> CaO + 2H2O +Cl2
D: CaCo3 + 2H2O --> CO2 + CaCl2 + H2O


Pytanie 15

Czynność życiowa, do której rośliny wykorzystują energię słoneczną, to:

A: oddychanie,
B: odżywianie
C: rozmnażanie,
D: poruszanie się.


Pytanie 16

Część liścia, w której zachodzi proces fotosyntezy, to:

A: skórka
B: miękisz,
C: wiązka przewodząca,
D: przestwory międzykomórkowe


Pytanie 17

Woda w basenie wypełnia bryłę w kształcie graniastosłupa, którego podstawą jest:

A: trapez,
B: trójkąt,
C: kwadrat,
D: prostokąt


Pytanie 18

Długość siatki potrzebnej do ogrodzenia basenu w odległości 3 metrów od jego krawędzi wynosi:

A: 62 m
B: 92 m
C: 86 m
D: 104 m.


Pytanie 19

Rysunek przedstawia początkowy poziom wody w basenie. Gdy dolano do niego 75 m3wody, jej poziom w basenie podniósł się o:

A: 4 cm
B: 5 cm
C: 20 cm
D: 33 1/3cm


Pytanie 20

Podczas niszczącej działalności lądolodu procesy, prowadzące do powstania polodowcowej formy terenu, przebiegają w następującej kolejności:

A: działalność wód polodowcowych, zlodowacenie, powstanie pradoliny, ocieplenie klimatu;
B: zlodowacenie, ocieplenie klimatu, działalność wód polodowcowych, powstanie pradoliny;
C: ocieplenie klimatu, powstanie pradoliny, działalność wód polodowcowych, zlodowacenie;
D: działalność wód polodowcowych, ocieplenie klimatu, zlodowacenie, powstanie pradoliny.


Pytanie 21

O godzinie 15:00 statek płynący ze stałą prędkością 6 węzłów (1 węzeł = 1 Mm/h) znajdował się w punkcie P2. Statek przypłynie do portu w Kołobrzegu około godziny:

A: 16:30
B: 17:30
C: 19:00
D: 19:50


Pytanie 22

Pewnego dnia zasięg światła kołobrzeskiej latarni morskiej wynosił 10 Mm. Najbardziej oddalonym od Kołobrzegu punktem, spośród zaznaczonych na trasie statku, z którego można było tego dnia dostrzec światło latarni, był punkt:

A: P1
B: P2
C: P3
D: P4


Pytanie 23

Kiedy statek minął punkt P2, płynął:

A: w kierunku południowo-zachodnim
B: w kierunku południowo-wschodnim
C: najpierw na wschód, a później w kierunku południowo-zachodnim
D: najpierw na wschód, a później w kierunku południowo-wschodnim


Pytanie 24

Pani Celina kupiła za x złotych czajnik elektryczny i półtora raza droższe od niego żelazko. Za zakupy zapłaciła 170 złotych. Cenę czajnika można obliczyć przy pomocy równania:

A: x+3/2x=170
B: x+x+3/2=170
C: x++2/3x=170
D: x+x+x++2/3=170


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika