Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Próbny Łomża I

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Przez środek Lisowa płynie rzeka Kamionka. Odszukaj na planie budynek szkoły

A: Szkoła znajduje się na wschód od domu Ewy, naprzeciw kościoła.
B: Szkoła znajduje się na południe od mostu, przy drodze do Wilkowa.
C: Szkoła znajduje się w prawobrzeżnej części miejscowości przy trasie do Kamieńca
D: Szkoła znajduje się w lewobrzeżnej części miejscowości na wschód od domu Marka.


Pytanie 2

Rzeczywista odległość między domem Marka i Ewy wynosi:

A: 7,5 km
B: 300 m
C: 3 km
D: 750 m


Pytanie 3

Marek wyruszył do Kamieńca o godzinie 8:00. Piesza wędrówka na dworzec ze średnią prędkością 5 km/h zajęła mu 2 godziny. Oczekiwanie na pociąg trwało 1 godzinę. Pociągiem jadącym ze średnią prędkością 40 km/h dotarł na miejsce o godzinie 11:45. Zależność

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 4

Zależność szybkości od czasu pociągu poruszającego się między dwoma przystankami przedstawiono na wykresie:

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 5

Na siatce kartograficznej zaznaczono położenie rodzinnej miejscowości taty Marka. Współrzędne tej miejscowości oznaczonej literą A:

A: 22º30’E; 52º30’N
B: 22º30’W; 52º30’N
C: 22º30’E; 52º30’S
D: 22º30’W; 52º30’S


Pytanie 6

Cenę książki podwyższono w księgarni o 25%. Cena jej wzrosła o 5 zł. Przed podwyżką książka kosztowała:

A: 10 zł
B: 25 zł
C: 15 zł
D: 20 zł


Pytanie 7

Marek za książkę przyrodniczą i 5 jednakowych zeszytów zapłacił 15 zł. Książka była 20 razy droższa od zeszytu. Cena jednego zeszytu oraz cena książki wynosiły odpowiednio:

A: 1,80 zł, 9 zł
B: 60 gr., 12 zł
C: 12 zł, 60 gr.
D: 9 zł, 1,80 zł


Pytanie 8

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej nie jest wykorzystywane w działaniu:

A: induktora
B: akumulatora
C: transformatora
D: prądnicy


Pytanie 9

Po przecięciu magnesu sztabkowego na dwie części prostopadle do jego osi otrzymamy dwa:

A: magnesy sztabkowe
B: nienamagnesowane kawałki stali
C: rozdzielone bieguny magnetyczne, niezależnie od długości każdej części
D: rozdzielone bieguny magnetyczne pod warunkiem, że części będą równe


Pytanie 10

Główna przyczyna efektu cieplarnianego to:

A: wzrost stężenia freonów w atmosferze
B: wzrost stężenia fosforanów w wodach jezior
C: wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze
D: zanieczyszczenie powietrza tlenkami siarki i azotu


Pytanie 11

Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi przez Słońce w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. Tym dniem jest:

A: 21 marca
B: 22 czerwca
C: 23 września
D: 22 grudnia


Pytanie 12

Ruchem jednostajnym porusza się:

A: piłkarz na boisku
B: startujący samolot
C: spadający z dachu sopel lodu
D: skoczek z otwartym spadochronem


Pytanie 13

Proces zachodzący podczas prażenia wapienia, który można zapisać równaniem CaCO3 -->CaO + CO2 jest:

A: reakcją analizy
B: reakcją syntezy
C: reakcją wymiany podwójnej
D: reakcją wymiany pojedynczej


Pytanie 14

Do probówki z roztworem zasady sodowej z fenoloftaleiną uczeń wlewał roztwór kwasu solnego do momentu odbarwienia się roztworu. Po reakcji w roztworze znajdowały się jony:

A: H+, OH-
B: Na+, Cl-
C: Na+, OH-
D: H+, Cl-


Pytanie 15

W wodnym roztworze pasty do zębów papierek wskaźnikowy żółty zabarwił się na niebiesko. Wnioskujesz że:

A: pasta ma odczyn kwaśny, pH < 7
B: pasta ma odczyn kwaśny, pH > 7
C: pasta ma odczyn zasadowy, pH < 7
D: pasta ma odczyn zasadowy, pH > 7


Pytanie 16

Choroby spowodowane głównie niedoborem witamin i soli mineralnych to:

A: grypa i krzywica
B: krzywica i szkorbut
C: gruźlica i płaskostopie
D: miażdżyca i nadciśnienie


Pytanie 17

Dwa atomy węgla przedstawione za pomocą symboli: i

A: mają tyle samo protonów, a różnią się liczbą elektronów
B: mają tyle samo neutronów, a różnią się liczbą elektronów
C: mają tyle samo elektronów, a różnią się liczbą protonów
D: mają tyle samo protonów, a różnią się liczbą neutronów


Pytanie 18

Proces fotosyntezy przedstawia rysunek:

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 19

W 50 g syropu znajduje się 15 g cukru. Stężenie procentowe cukru w tym syropie wynosi:

A: 15 %
B: 30 %
C: 35 %
D: 0,30 %


Pytanie 20

Mama Marka otrzymała 700 zł wynagrodzenia za pracę zleconą. Po odliczeniu 19 % podatku zostało jej:

A: 133 zł
B: 681 zł
C: 567 zł
D: 686,70 zł


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika