Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Informator gimnazjalny 2003

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Rybitwa popielata każdego roku przelatuje z Arktyki na Antarktydę i z powrotem. Przez 24 lata swego życia pokonuje na tej trasie dwukrotną odległość Ziemi od Księżyca. Jaką częścią odległości Ziemi od Księżyca jest odległość między Arktyką i Antarktydą?

A: 24/12
B: 12/24
C: 1/12
D: 1/24


Pytanie 2

Badanie czystości rzek o łącznej długości 6 000 km wykazało, że ich wody na 46% długości odpowiadają obowiązującym klasom czystości. Na ilu kilometrach długości rzeki mają wody mieszczące się w obowiązujących klasach czystości?

A: 130,43 km
B: 276 km
C: 2760 km
D: 3240 km


Pytanie 3

Ile osi symetrii ma narysowany płatek śniegu?

A: 0
B: 2
C: 3
D: 6


Pytanie 4

Z portu wypłynęły jednocześnie dwa statki badawcze: jeden na północ z prędkością 24 węzłów, drugi na wschód z prędkością 18 węzłów (jeden węzeł jest to jedna mila morska na godzinę). Jaka będzie odległość między statkami po 1 godzinie żeglugi?

A: mil morskich
B: 21 mil morskich
C: 30 mil morskich
D: 42 mile morskie


Pytanie 5

Najdłuższa rzeka w Polsce, Wisła ma 1047 km długości. Jaka jest jej długość na mapie w skali 1:3000000?

A: 3,49 cm
B: 3,94 cm
C: 34,9 cm
D: 39,4 cm


Pytanie 6

Gdy Ala z I „a” zapyta Cię: „Skąd się wzięła ta piękna tęcza na niebie?”, odpowiesz

A: to odbicie światła słonecznego od powierzchni kropli deszczu
B: to rozszczepienie światła słonecznego przez krople deszczu
C: to dzięki zjawisku interferencji powstała tęcza
D: to rozpraszanie światła słonecznego przez krople deszczu


Pytanie 7

Satelita badawczy porusza się ruchem jednostajnym po okręgu. Związek między prędkością liniową v i częstotliwością f w tym ruchu przedstawia wzór gdzie r jest promieniem okręgu. Wykorzystując działani

A: s
B: 1/s
C: s2
D: 1/s2


Pytanie 8

Do budowy domu zużyje się 2,8 tony wapna palonego [CaO – 56 u]. Ile chemicznie czystego wapienia [CaCO3 – 100 u] należy wyprażyć, aby otrzymać potrzebną ilość wapna, jeśli reakcja przebiega według równania: CaCO3----> CaO

A: 4,4 t
B: 5 t
C: 6 t
D: 6,4 t


Pytanie 9

Który zapis informuje, co dzieje się z pobranym pokarmem, zanim dotrze on do miejsca wykorzystania?

A: trawienie ---> wchłanianie do krwi ---> przenikanie do komórek
B: rozdrabnianie ---> przełykanie ---> trawienie w żołądku
C: trawienie ---> wchłanianie ---> wydalanie
D: wchłanianie ---> trawienie ---> rozdrabnianie


Pytanie 10

Wykres przedstawia średni kurs EURO odnotowany w kolejnych jedenastu dniach października 1999 roku. W ciągu ilu dni cena EURO była niższa niż 4,12 zł ?

A: 3
B: 4
C: 5
D: 6


Pytanie 11

Michał, Paweł, Adam i Krzyś mierzyli koła w swoich rowerach. Rower Adama ma koła o średnicy 60 cm, Michała o promieniu 40 cm. Paweł natomiast obliczył, że obwód koła jego roweru jest równy 56π cm, zaś obwód koła roweru Krzysia 40π cm. Który z ro

A: rower Adama
B: rower Krzysia
C: rower Michała
D: rower Pawła


Pytanie 12

Na trasie Kościerzyna – Straszyn jest rozgrywany wyścig kolarski. Gimnazjaliści wystartowali o godzinie ósmej rano. Poniżej przedstawiony jest rysunek trasy wyścigu oraz podany czas startu i przyjazdu na metę Michała, lidera wyścigu.Posługując się d

A: 31 km/h
B: 36 km/h
C: 42 km/h
D: 45 km/h


Pytanie 13

Ile miesięcy trwa termiczna zima (okres z dobowymi temperaturami mniejszymi lub równymi zero) w tym mieście ?

A: 1 miesiąc
B: 2 miesiące
C: 3 miesiące
D: 4 miesiące


Pytanie 14

Którą z podanych form terenu przedstawia rysunek?

A: dolinę
B: kotlinę
C: pagórek
D: wzgórze


Pytanie 15

W tabeli i na wykresie kołowym przedstawiono w procentach wagowych skład chemiczny skorupy ziemskiej. Które pola wykresu dotyczą krzemu i wapnia?

A: a - krzem, b - wapń
B: c - krzem, d - wapń
C: b - wapń, d - krzem
D: e - krzem, b - wapń


Pytanie 16

Na podstawie przedstawionego fragmentu układu okresowego możesz powiedzieć, że pierwiastek X tworzy tlenek o wzorze:

A: XO
B: X2O5
C: XO3
D: XO5


Pytanie 17

Na podstawie tabeli wskaż prawdziwe stwierdzenie.

A: Między 10 a 14 rokiem życia dziewczęta rosną szybciej niż chłopcy.
B: Dziewczęta w wieku 14 lat przestają rosnąć.
C: Tempo wzrostu nie zależy od płci.
D: Dziewczęta i chłopcy między 8 i 16 rokiem życia rosną w tym samym tempie


Pytanie 18

Do Klubu Przyrodnika należy a uczniów z klasy I. Uczniów z klasy II należy tyle samo co z klasy I, a z klasy III m razy więcej niż z klasy I. Ilu uczniów należy do klubu?

A: a + a+ a+ m
B: a + a + ma
C: 3m + a
D: 2a + m


Pytanie 19

Przyrodnicy wybrali się na dwudniową wycieczkę, zabierając ze sobą pewną ilość pieniędzy. Pierwszego dnia wydali 2/5 całej kwoty. Drugiego dnia wydali 3/4 tego, co im zostało. Które z wyrażeń opisuje, ile pieniędzy przyrodnicy wydali w ciągu dwóch dni

A: 23/20x
B: 17/20x
C: 6/20x
D: 15/20x


Pytanie 20

Darek jest o 20 kg cięższy od Basi, a waga Basi wynosi 3/4 wagi Darka. Który z układów równań przy przyjętych oznaczeniach: d – waga Darka, b – waga Basi przedstawia zależność między wagą Basi i Darka?

A:
B:
C:
D:


Pytanie 21

Koło rowerowe o obwodzie 2 metrów wykonuje na pewnym odcinku drogi 550 obrotów.Ile pełnych obrotów wykona na tej samej drodze koło o obwodzie 1,5 metra?

A: 412
B: 413
C: 733
D: 734


Pytanie 22

Jeden m3 wody kosztuje 2,70 zł. Który wzór opisuje zależność wysokości opłaty od ilości zużytej wody (przy przyjętych oznaczeniach: a – ilość m3 zużytej wody, b – opłata za zużytą wodę)?

A: a = 2,7 b
B: b =2,7/a
C: b=a/2,7
D: b=2,7a


Pytanie 23

Tabela przedstawia typy klimatów oraz formacje roślinne. Który zestaw jest prawidłowy?

A: I
B: II
C: III
D: IV


Pytanie 24

Spadek swobodny ciała można opisać wzorem: , gdzie h oznacza wysokość, z której

A: A
B: B
C: C
D: D


Pytanie 25

Zjawisko zaćmienia Słońca obserwowane na Ziemi zajdzie wówczas, gdy ciała niebieskie ustawią się w następującej kolejności:

A: Księżyc, Słońce, Ziemia
B: Księżyc, Ziemia, Słońce
C: Ziemia, Księżyc, Słońce
D: Słońce, Ziemia, Księżyc


Pytanie 26

Spalając w piecu węgiel kamienny zawierający siarkę, wprowadzamy do atmosfery gazy:

A: tlenki siarki i tlenki węgla
B: pary siarki i dwutlenek węgla
C: siarkowodór i węgiel
D: tylko siarkowodór i tlenki siarki


Pytanie 27

Żelazo reaguje z parą wodną zgodnie z przedstawionym równaniem:
2Fe + x H2O 2Fe(OH)3 + 3H2
Jaka liczba powinna być wpisana w miejsce litery x?

A: x = 2
B: x = 3
C: x = 4
D: x = 6


Pytanie 28

Wojtek zalał wodą kawałek wapna palonego i po pewnym czasie odsączył osad. Do otrzymanego roztworu wdmuchiwał przez rurkę wydychane powietrze. W roztworze pojawił się biały osad. Otrzymanym osadem jest:

A: tlenek wapnia
B: węglan wapnia
C: wodorotlenek wapnia
D: siarczan (VI) wapnia


Pytanie 29

Ilustracja przedstawia schematycznie komórkę roślinną i zwierzęcą. Jaką funkcję spełnia część komórki oznaczona znakiem x?

A: prowadzi proces fotosyntezy
B: magazynuje substancje zapasowe
C: przechowuje produkty przemiany materii
D: steruje aktywnością komórki


Pytanie 30

Schemat przedstawia wymianę gazową między organizmami w jeziorze. Organizmy zużywają lub wydalają gazy oznaczone literami a lub b.

A: a – dwutlenek węgla, b – tlen
B: a – tlen, b – azot
C: a – tlen, b – dwutlenek węgla
D: a – azot, b – dwutlenek węgla


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika