Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Młodzi dawniej i dziś

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Podaj nazwę pomieszczenia, w którym uczniowie szkoły klasztornej odmawiali modlitwę.

A: Dormitarz
B: Oratorium
C: Nokturn
D: Pryma


Pytanie 2

W szkole klasztornej kary cielesne stosowano za

A: złe zachowanie.
B: niechlujny ubiór.
C: brak higieny.
D: brak gimnastyki.


Pytanie 3

Nagromadzenie czasowników w czasie przeszłym i teraźniejszym w I wypowiedzi ucznia świadczy o tym, że uczeń

A: opisuje
B: opowiada
C: ocenia
D: charakteryzuje


Pytanie 4

Grupa społeczna, do której należał średniowieczny nauczyciel, to

A: mieszczaństwo.
B: stan chłopski.
C: duchowieństwo.
D: rycerstwo.


Pytanie 5

Co było najważniejsze w życiu młodego człowieka w średniowieczu?

A: Śpiew
B: Nauka
C: Religia
D: Rozmowa


Pytanie 6

W źródle dominuje funkcja

A: poetycka
B: informatywna
C: ekspresywna
D: impresywna


Pytanie 7

Użyty przez Sędziego wyraz „młódź” jest współcześnie

A: neologizmem
B: zapożyczeniem
C: dialektyzmem
D: archaizmem


Pytanie 8

Co to jest „kontusz”?

A: Taniec staropolski.
B: Napój bogów.
C: Potrawa francuska.
D: Strój szlachecki.


Pytanie 9

Co znaczy zwrot: „książkowa nauka” ?

A: Nauka na pamięć.
B: Wiedza teoretyczna.
C: Nauka dykcji.
D: Praktyczne umiejętności.


Pytanie 10

Którym z podanych frazeologizmów można podsumować wypowiedź Sędziego ?

A: Zapomniał wół, jak cielęciem był.
B: Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
C: Starość nie radość, młodość nie wieczność.
D: Młodość ma swoje prawa.


Pytanie 11

Wskaż wydarzenie historyczne związane z akcją „Pana Tadeusza”.

A: Powstanie listopadowe.
B: Wyprawa Jana III Sobieskiego na Wiedeń.
C: Wyprawa Napoleona na Rosję.
D: Powstanie kościuszkowskie.


Pytanie 12

Podmiot liryczny wiersza B. Jasieńskiego odczuwa

A: radość i troskę.
B: zmęczenie i niechęć.
C: zachwyt i triumf.
D: melancholię i żal.


Pytanie 13

Przenośnią w utworze B. Jasieńskiego jest:

A: „tak mi dobrze”.
B: „rechoce się serce”.
C: „i po co mi gdzie”.
D: „ręce w kieszeniach”.


Pytanie 14

Wskaż synonimy użytego w tekście słowa „skrupulatne”.

A: Stosowne, ukierunkowane.
B: Rzetelne, dokładne.
C: Dobre, właściwe.
D: Odpowiednie, piękne.


Pytanie 15

Który z wymienionych czynników miał największy wpływ na kształtowanie się osobowości Rudego i Alka ?

A: Dom rodzinny.
B: Harcerstwo.
C: Praca nad sobą.
D: Szkoła.


Pytanie 16

„Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego to

A: powieść historyczna.
B: pamiętnik.
C: nowela.
D: powieść dokumentalna.


Pytanie 17

Treść tekstu I najtrafniej oddaje

A: reprodukcja A.
B: reprodukcja B.
C: reprodukcja C.
D: reprodukcja D.


Pytanie 18

Przytoczony utwór Adama Mickiewicza zawierający treści charakterystyczne dla epoki romantyzmu, łączy się z

A: reprodukcją A.
B: reprodukcją B.
C: reprodukcją C.
D: reprodukcją D.


Pytanie 19

Radość z życia, przyjaźń i miłość to cechy młodości. Wybierz reprodukcję, która najbardziej podkreśla te wartości.

A: Reprodukcja A.
B: reprodukcją B.
C: reprodukcją C.
D: reprodukcją D.


Pytanie 20

Dzięki zebranym środkom w dwóch poprzednich edycjach akcji pomogliśmy 37 nowym rodzinnym domom dziecka. W podanym zdaniu występuje podmiot

A: szeregowy
B: w mianowniku.
C: w dopełniaczu.
D: domyślny.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika