Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Miłość niejedno ma imię

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Czym według św. Pawła nie byłby człowiek pozbawiony miłości:

A: miedzią brzęczącą,
B: cymbałem brzmiącym,
C: niczym,
D: tajemnicą.


Pytanie 2

Wskaż, za pomocą jakiego środka artystycznego wyrazu została określona miłość we fragmencie: Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku,
Nie unosi się pychą

A: epitetu
B: porównania
C: personifikacji
D: onomatopei


Pytanie 3

Wyrazami pokrewnymi do wyrazu „miłość” są:

A: miłować, miłośnik, miłostka,
B: uczucie, uczuciowość, uczuciowy,
C: kochać, miłować, uwielbiać,
D: miłosierny, miłosierdzie, niemiłosiernie.


Pytanie 4

Zdanie „(miłość) nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą” jest zdaniem:

A: złożonym z podrzędnym okolicznikowym celu,
B: współrzędnym przeciwstawnym,
C: współrzędnym rozłącznym,
D: złożonym z podrzędnym dopełnieniowym.


Pytanie 5

Tekst źródłowy ma formę:

A: opowiadania
B: pamiętnika
C: listu
D: notatki


Pytanie 6

Zdrobnienie zawarte w tekście źródłowym II świadczy o:

A: tęsknocie
B: szczerości
C: zdziecinnieniu
D: miłości


Pytanie 7

Autor wypowiedzi jest szczęśliwy, ponieważ:

A: przebywa za granicą,
B: wydaje swoje wiersze,
C: odzyskał zdrowie,
D: niebawem wróci do kraju.


Pytanie 8

Tekst źródłowy II pochodzi z 1832 r. Wskaż, jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w Polsce w I połowie XIX w.

A: rozbiory Polski,
B: powstanie listopadowe,
C: powstanie styczniowe,
D: powstanie kościuszkowskie.


Pytanie 9

Twórca obrazu Jan Matejko żył w wieku:

A: XVII
B: XVIII
C: XIX
D: XX


Pytanie 10

Rejtan jest w kulturze polskiej symbolem:

A: patriotyzmu
B: lekkomyślności
C: szaleństwa
D: aktorstwa


Pytanie 11

Wydarzenie przedstawione na obrazie związane jest z:

A: uchwaleniem Konstytucji 3 Maja,
B: rozbiorami Polski,
C: podjęciem walki zbrojnej,
D: najazdem Tatarów.


Pytanie 12

Która wypowiedź najtrafniej oddaje treść obrazu?

A: Wiwat król, wiwat naród, wiwat wszystkie stany!
B: Nie pozwolę! Nie zgadzam się!
C: Królu, przyjmij te dwa nagie miecze!
D: Panie, oto ja twój lennik.


Pytanie 13

Frazeologizm „rozdzierać szaty” oznacza:

A: ubolewać z jakiegoś powodu,
B: niszczyć odzież,
C: być pełnym energii,
D: reagować na nagły ból.


Pytanie 14

Prawidłową kolejność natężenia uczuć zawiera zestaw wyrazów:

A: niepokój, lęk, przerażenie, panika,
B: lęk, niepokój, przerażenie, panika,
C: panika, niepokój, lęk, przerażenia,
D: lęk, przerażenie, niepokój, panika.


Pytanie 15

Które wydarzenie historyczne potwierdza miłość Polaków do ojczyzny?

A: Targowica,
B: chrzest Polski,
C: strajk dzieci polskich we Wrześni,
D: wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku.


Pytanie 16

W czasach Tadeusza Rejtana uchwalono pierwszą polską konstytucję – Konstytucję 3 Maja. Obecnie obowiązuje konstytucja uchwalona w roku:

A: 1989
B: 1995
C: 1997
D: 2000


Pytanie 17

Zgodnie z obecnie obowiązującą konstytucją głową państwa jest:

A: premier
B: prezydent
C: marszałek Sejmu
D: prymas


Pytanie 18

Współcześnie z miłością do ludzi kojarzy się działalność organizacji i stowarzyszeń charytatywnych. Przykładem stowarzyszenia zajmującego się wyłącznie taką działalnością jest:

A: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
B: Państwowy Zakład Ubezpieczeń,
C: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
D: Związek Harcerstwa Polskiego.


Pytanie 19

Tekst I i II łączy:

A: chęć poznawania świata przez bohatera,
B: zachwyt nad pięknem przyrody,
C: młodzieńczy bunt,
D: zauroczenie kobietą.


Pytanie 20

Antonimem wyrazu miłość jest:

A: złość,
B: niepewność,
C: nienawiść,
D: cierpienie.


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika