Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: Proba 2003 Jaworzno

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Z tekstu wynika, że prawa naturalne

A: akceptują instytucje niewoli.
B: tolerują nierówność społeczną.
C: są zawsze przestrzegane przez państwo.
D: istnieją niezależnie od praw państwowych


Pytanie 2

Prawem naturalnym jest prawo do

A: nauki
B: życia
C: zatrudnienia
D: zrzeszania się


Pytanie 3

Akt prawny dotyczący praw człowieka został ogłoszony we Francji w wieku

A: XVI
B: XVII
C: XVIII
D: XIX


Pytanie 4

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło Deklarację Praw Człowieka i Obywatela w okresie

A: Człowiek bardzo rzadko wyraża swoje poglądy.
B: Więźniowie nie byli traktowani zbyt humanitarnie
C: Walka ludzi przeciwko bezprawiu jest bardzo ważna
D: Pojęcie prawa naturalnego zdefiniowano w starożytności.


Pytanie 5

Wolność człowieka przejawia się

A: dowolnością interpretacji prawa
B: wyrozumiałością wobec odmiennych poglądów.
C: możliwością podejmowania samodzielnych decyzji
D: koniecznością podporządkowania się wymaganiom przełożonych


Pytanie 6

Który związek wyrazowy odnosi się przede wszystkim do wolności jednostki?

A: Zdobycie niepodległości
B: Uzyskanie niezawisłości
C: Wywalczenie suwerenności
D: Zachowanie samodzielności.


Pytanie 7

Jedną z cech totalitaryzmu jest

A: prawo do zgromadzeń.
B: zastraszanie obywateli
C: przestrzeganie swobód konstytucyjnych.
D: funkcjonowanie niezawisłego sądownictwa.


Pytanie 8

Cechą anarchii jest

A: brak silnej władzy państwowej.
B: sprawne działanie administracji
C: skuteczne działanie władzy wykonawczej
D: wzorowe funkcjonowanie instytucji państwa.


Pytanie 9

Charakterystyczną cechą demokracji jest sprawowanie władzy przez

A: jedną osobę.
B: klasę społeczną.
C: większość obywateli.
D: mniejszość obywateli.


Pytanie 10

Wyraz twarzy i gesty postaci przedstawionych na obrazie pozwalają wnioskować, że w ówczesnym czasie polska szlachta była

A: zgodna
B: obojętna
C: skłócona
D: jednomyślna


Pytanie 11

Przedstawiona przez Jana Matejkę scena jest dynamiczna dzięki ukazaniu

A: postaci w ruchu.
B: wielości szczegółów
C: kobiet na drugim planie
D: bogactwa strojów szlacheckich.


Pytanie 12

Obraz J. Matejki Rejtan - upadek Polski jest malarską interpretacją

A: radości z sukcesu politycznego Polski.
B: reakcji szlachty na traktat rozbiorowy.
C: zachowań szlachty wobec wolnej elekcji.
D: zadowolenia ze wzrostu autorytetu króla.


Pytanie 13

Gest Rejtana jest oznaką

A: niechęci wobec duchowieństwa
B: obrony przywilejów szlacheckich
C: protestu przeciwko samowoli króla.
D: reakcji na zdradę grupy możnowładców


Pytanie 14

Upadek Polski w XVIII wieku był skutkiem

A: silnej pozycji króla w państwie.
B: łamania umów międzynarodowych.
C: nadużywania „złotej wolności szlacheckiej”.
D: konsekwentnej polityki zagranicznej państwa polskiego.


Pytanie 15

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

A: gwarantuje wolność słowa
B: narzuca wyznania religijne.
C: zabrania swobody zrzeszania się.
D: określa przekonania polityczne obywateli


Pytanie 16

Bo są i tacy, którzy w wolności cud
Potrafią wmieszać swoich sprawek brud
„Tacy” to ludzie, których cechą jest

A: honor.
B: prywata
C: godność
D: uczciwość


Pytanie 17

Związek frazeologiczny zejść na złą drogę oznacza

A: postępowanie etycznie.
B: czynienie dobra społecznego.
C: życie zgodne z kodeksem moralnym.
D: działanie na szkodę własną lub innych.


Pytanie 18

Która zwrotka nie ukazuje niebezpieczeństw wynikających z posiadania wolności?

A: I
B: II
C: III
D: IV


Pytanie 19

Bohaterem mitologicznym, który przekroczył granicę wolności, narażając się na niebezpieczeństwo, był

A: Ikar
B: Narcyz
C: Achilles
D: Herkules


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika