Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Test: W kręgu rycerstwa i rycerskości

Załącznik do pytań
Pytanie 1

Najbardziej trafny tytuł dla pierwszego akapitu tekstu W. Tarnowskiego to

A: Wojny religijne we wczesnym średniowieczu
B: Narodziny rycerstwa europejskiego
C: Podboje muzułmanów w zachodniej Europie
D: Państwo Karola Młota


Pytanie 2

Początki średniowiecznego rycerstwa sięgają

A: drugiej połowy VI wieku
B: pierwszej połowy VII wieku
C: drugiej połowy VII wieku
D: pierwszej połowy VIII wieku


Pytanie 3

Rycerzem mógł zostać giermek

A: przed ukończeniem czternastego roku życia
B: czternastoletni
C: osiemnastoletni
D: co najmniej dwudziestoletni


Pytanie 4

Legendarną postacią rycerskich opowieści był

A: Karol Wielki
B: Parsifal
C: Karol Młot
D: Pepin Mał


Pytanie 5

Według W. Tarnowskiego o epoce rycerzy powinno się pamiętać, gdyż

A: wprowadziła różne taktyki walki
B: upowszechniła turniej jako formę rywalizacji
C: ukształtowała wzory godne naśladowania
D: stworzyła model miłości dworskiej


Pytanie 6

O tym, że przytoczony w tekście cytat pochodzi z dawnej księgi, świadczą

A: porównania
B: zdrobnienia
C: neologizmy
D: archaizmy


Pytanie 7

Powtarzająca się w cytacie z dawnej księgi forma czasowników

A: wyraża przypuszczenie
B: wzmacnia nakazy
C: uplastycznia wypowiedź
D: łagodzi żądanie


Pytanie 8

O czym Bolesław chciał przekonać rycerzy?

A: Warto dążyć do ugody, by ocalić ojczyznę.
B: Trzeba zaprzestać walki, bo wróg jest silniejszy.
C: Należy natychmiast zaatakować cesarza w grodzie.
D: Trzeba podjąć walkę, stosując odpowiednią taktykę.


Pytanie 9

Która reguła rycerska jest zawarta zarówno w cytowanej przez  W. Tarnowskiego dawnej księdze, jak i we fragmencie Kroniki polskiej Galla Anonima?

A: żywota nie szczędźcie
B: łupów nie łaknijcie
C: wdów i dzieci bądźcie tarczą
D: wrogów wiary miejcie za nieprzyjaciół


Pytanie 10

A Bolesław bynajmniej nie czmychnął jak bojaźliwy zając, lecz jak przystało na mężnego rycerza, zachęcił swoich ...
Zaprzeczone porównanie użyte w zdaniu służy

A: ukazaniu niezdecydowania króla
B: uwydatnieniu odwagi Bolesława
C: wyolbrzymieniu zasług wojennych
D: podkreśleniu lekceważącej postawy wobec wroga


Pytanie 11

Jasne było tedy, że przeszedł bezpiecznie i bez trudności pobrał znaczne łupy i jeńców, a nawet zajął namioty wokół miasta...
Po którym z wyrazów postawisz przecinek, by zmienić sens tej wypowiedzi?

A: było
B: trudności
C: znaczne
D: namioty


Pytanie 12

W którym wypowiedzeniu dostrzegasz błąd składniowy?

A: Ślubując damie, rycerz obiecywał strzec jej honoru.
B: Uczyniwszy śluby, rycerz bronił damy swego serca.
C: Ślubując damie, honor nakazywał mu dochować przysięgi.
D: W żadnym z tych wypowiedzeń nie ma błędu.


Pytanie 13

Wyraz tarcza ma znaczenie przenośne w zdaniu

A: Na tarczy widniał herb rycerza
B: Tarcza chroniła go przed ciosem.
C: Tym razem wracali na tarczy.
D: Rycerze stworzyli osłonę z tarcz.


Pytanie 14

 Ideał rycerskości zawiera się najpełniej w haśle

A: „Bogu duszę, władcy ciało, damie serce”
B: "Żywią i bronią”
C: „Wolność, równość, braterstwo”
D: „Za wolność waszą i naszą”


Pytanie 15

Którą z reguł kodeksu rycerskiego realizuje św. Marcin przedstawiony na obrazie?

A: Pomagaj potrzebującym
B: Walcz z niewiernymi.
C: Rozsławiaj imię swego pana
D: Wybieraj godnych siebie przeciwników


Pytanie 16

Co najpełniej charakteryzuje centralną postać obrazu?

A: płaszcz i miecz
B: aureola i zbroja
C: koń i ostrogi
D: trzewiki i płaszcz


Pytanie 17

Zachowanie rycerza ukazanego na obrazie przypomina

A: niewiernego Tomasza
B: marnotrawnego syna
C: miłosiernego Samarytanina
D: cierpiącego Hioba


Pytanie 18

Na które z pytań natury filozoficznej odpowiada swoim uczynkiem św. Marcin?

A: Jak znaleźć prawdę?
B: Jak służyć dobru?
C: Jak odkryć piękno?
D: Jakie są granice ludzkiej wolności?


Pytanie 19

Ustal, korzystając z drzewa genealogicznego, które zdanie jest prawdziwe.

A: Bolesław Śmiały, król Polski, przejął władzę bezpośrednio po Mieszku I
B: Pierwszym koronowanym władcą Polski był Bolesław Chrobry.
C: Bolesław Śmiały był drugim koronowanym władcą Polski.
D: Kazimierz Odnowiciel był ostatnim Piastem na tronie polskim.


Pytanie 20

Bolesław Krzywousty był

A: synem Władysława Hermana i bratem Zbigniewa
B: wnukiem Bolesława Śmiałego i stryjem Władysława Hermana
C: bratankiem Kazimierza Odnowiciela i wnukiem Mieszka II
D: ojcem Zbigniewa i bratem Bolesława Śmiałego


Pytanie 21

Który hierarchiczny układ społeczeństwa jest właściwy dla średniowiecza?

A: władca, rycerstwo, mieszczaństwo, chłopi
B: rycerstwo, mieszczaństwo, władca, chłopi
C: władca, mieszczaństwo, chłopi, rycerstwo
D: władca, rycerstwo, chłopi, mieszczaństwo


Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika