Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

1) posługuje się poznanymi ter-minami do opisywania zjawisk
i sytuacji spotykanych w środowisku,
Za pomocą poznanego na lekcjach słownictwa potrafisz opisać to, co dzieje się w twoim środowisku.
2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji, Potrafisz obserwować różne zjawiska w otaczającym cię świecie. Wiesz, jakie przyrządy mogą ci w tym pomóc. Umiesz się nimi posługiwać oraz zapisywać wyniki obserwacji.
3) wykonuje obliczenia dotyczące:
 • powierzchni,
 • objętości,
 • wagi,
 • czasu,
 • temperatury,
 • pieniędzy,
Na pewno spotykasz się z wieloma sytuacjami, w których przydaje ci się umiejętność dokonywania obliczeń związanych z czasem, pieniędzmi, długością, powierzchnią, objętością, wagą lub temperaturą.
Pomoże ci w tym umiejętność za-miany jednostek miar.
4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,> Przy trudniejszych obliczeniach przy-da ci się kalkulator.
Potrafisz zaplanować kolejność czyn-ności i prawidłowo wykonać obliczenia.
5)wykorzystuje w sytuacjach prak-tycznych własności:
 • liczb,
 • figur,
 • zjawisk,
 • przemian,
 • obiektów przyrodniczych,
 • elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu,
Wiedzę zdobytą w szkole umiesz zastosować w różnych sytuacjach i dzięki temu potrafisz rozwiązać wiele proble-mów spotykanych w życiu codziennym.
6) zna zasady bezpiecznego posłu-giwania się urządzeniami tech-nicznymi i materiałami chemicz-nymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwo-palnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych, Urządzenia i narzędzia, a także środ-ki chemiczne i leki przy nieodpo-wiednim użyciu mogą okazać się niebez-pieczne. Potrafisz wyjaśnić i stosować reguły dotyczące obsługi tych urządzeń oraz rozpoznać oznakowania substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.
7)wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia tech-niczne, Po przeczytaniu instrukcji obsługi potrafisz wyjaśnić, jak bezpiecznie
i sprawnie należy skorzystać z prostego urządzenia technicznego.
8)rozumie potrzebę stosowania
zasad:
 • higieny,
 • bezpieczeństwa ,
 • zdrowego trybu życia,
 • oszczędnego korzystania z ener-gii i innych zasobów przyrody,
 • postępowania w środowisku przyrodniczym.
Zasady to ustalone sposoby zacho-wania się w jakiejś sytuacji. Znasz zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole, na drodze i w środowisku przyrodniczym. Potrafisz dbać o zdrowie i unikać zagrożeń.
Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika