Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Rozumowanie

Starasz się pisać starannie i czytelnie. Umiesz tak rozplanować tekst, aby miał postać przejrzystą i właściwą dla danej formy wypowiedzi. Potrafisz ustalić: gdzie i kiedy coś się działo; co zdarzyło się wcześniej, a co później; jak długo trwało; ile czasu upłynęło między pewnymi wydarzeniami. Potrafisz też zapisywać daty i umie-szczać je we właściwym okresie (erze, epoce, wieku itp.).
2)przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:
 • domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,
 • wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,
 • wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,
Potrafisz wyjaśnić, dlaczego coś się wydarzyło w twoim otoczeniu, dlaczego człowiek dokonuje zmian w swoim środowisku, jak doszło do ważnych wydarzeń w historii Polski oraz co z tych wszystkich zmian i wydarzeń wynika.
Niektóre zmiany w środowisku naturalnym, związane z działalnością człowieka, są niekorzystne i dlatego trzeba umieć wytłumaczyć, czym są spowodowane i jak ich uniknąć.
3)określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:
 • wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
 • opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,
Skutkiem działalności człowieka są między innymi zmiany warunków życia. Potrafisz podać przykłady zmian, które uważane są za ważne osiągnięcia ludzi. Część z nich to zasługa Polaków. Najważniejsze z nich potrafisz opisać.
4)wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów, Gdy przedstawiasz swoje zdanie na jakiś temat, starasz się uzasadnić, dlaczego tak właśnie myślisz. Używasz zdań potwierdzających słuszność twojej wypowiedzi.
5)opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:
 • wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,
 • prostego równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą,
 • planu,
 • mapy,
 • prostego schematu,
 • diagramu słupkowego,
 • innego rysunku,
Tekst zadania zawiera pewne informacje. Potrafisz wybrać spośród nich te, które są ci potrzebne i zapisać je w inny sposób.
Możesz wykorzystać do tego liczby, litery, symbole i rysunki.
6)rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:

  liczb,
 • figur,
 • zjawisk,
 • przemian,
 • obiektów przyrodniczych,
 • elementów środowiska,
  wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,
Na lekcjach uczysz się o liczbach i figurach geometrycznych. Dowiadu-jesz się stopniowo, co to jest środo-wisko i jakie są jego elementy. Pozna-jesz najważniejsze cechy różnych roślin i zwierząt. Dostrzegasz zjawiska i prze-miany zachodzące w otoczeniu.
Potrafisz je rozpoznawać i nazywać, wymieniać ich charakterystyczne cechy oraz na tej podstawie wskazywać, w czym są do siebie podobne i czym się różnią.
7)dostrzega prawidłowości, opisuje
je i sprawdza na przykładach:
 • opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym spotykane w najbliższym otoczeniu,
 • na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidło-wości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,
Zauważasz, że niektóre zjawiska mogą się powtarzać. Umiesz je opisać, przedstawiając kolejność zachodzących zmian. Na podstawie tego przewidujesz, co się może zdarzyć. Potrafisz też spraw-dzać poprawność swoich przewidywań.
8)ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania, Gdy zastanowisz się nad zadaniem, ustalasz sposób jego rozwiązania, czyli kolejne czynności, jakie trzeba wykonać.
Zapisujesz je, przedstawiając prze-bieg swojego rozumowania.
9)analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:
 • porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,
 • sprawdza wyniki z warunkami zadania.
Po rozwiązaniu zadania sprawdzasz, czy nie pojawił się błąd. Otrzymany wynik zawsze odnosisz do treści zadania i, jeśli to możliwe, również do swoich doświadczeń.
Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika