Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Pisanie

1)pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:
 • opowiadanie,
 • opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literac-kiej, dzieła sztuki,
 • sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,
 • notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
 • kartka pocztowa,
 • list prywatny i oficjalny,
 • telegram,
 • zaproszenie,
 • zawiadomienie,
 • ogłoszenie,
 • instrukcja,
 • przepis,
Kiedy masz pisemnie wypo-wiedzieć się na zadany temat, zawsze bardzo dokładnie czytasz polecenie i piszesz o tym, czego dotyczy temat.
Inaczej układasz wypowiedź, jeśli na przykład sporządzasz notatkę, inaczej, jeśli piszesz opowiadanie. W zależności od polecenia (tematu) potrafisz swojej wypowiedzi nadać odpowiednią formę.
2)formułuje wypowiedzi ze świa-domością celu (intencji):
 • pyta i odpowiada,
 • potwierdza i zaprzecza,
 • poleca i prosi,
 • przyrzeka i obiecuje,
 • zachęca i zniechęca,
 • zaprasza,
 • przeprasza,
 • współczuje,
 • żartuje,
 • wątpi,
 • odmawia,
W zależności od tego, po co i do kogo mówisz, wypowiadasz się w różny sposób.
Świadomie dobierasz słowa, aby na przykład w odpowiedni sposób kogoś przeprosić, zachęcić do czegoś, coś komuś obiecać, poprosić o coś, odmówić komuś, coś potwierdzić, przyrzec, gdzieś kogoś zaprosić albo też wyrazić współczucie czy zwątpienie.
Pamiętasz o tym, że w każdej z takich wypowiedzi należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.
3)buduje tekst poprawny kom-pozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, Treść twojej pisemnej wypowiedzi powinna być uporządkowana i złożona z poprawnie zbudowanych zdań. Nie zapominasz też o przecinkach, kropkach i innych znakach interpunkcyjnych, starasz się nie popełniać błędów ortograficznych.
4)przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:
 • przenosi informacje na oś licz-bową, chronologiczną, układ współrzędnych,
 • wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,
Tabele zawierają różne dane, które można przedstawić również w inny sposób.Potrafisz te dane przenosić na oś licz-bową lub układ współrzędnych, a także na ich podstawie sporządzać diagram lub inny rysunek.
5)dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:
 • dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
 • wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
 • pisze czytelnie.
Starasz się pisać starannie i czytelnie. Umiesz tak rozplanować tekst, aby miał postać przejrzystą i właściwą dla danej formy wypowiedzi.
Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika