Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Uczeń - Gdzie będę zdawał

Sprawdzian będziesz zdawał we własnej szkole, lub w innych miejscach, wskazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Na terenie Twojej szkoły, sprawdzian zostanie zorganizowany przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczącym może być dyrektor Twojej szkoły, lub wskazany przez niego nauczyciel pracujący w szkole.

W sali w której będzie odbywał się sprawdzian może przebywać co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego, przedstawiciele kuratoriów oświaty, CKE. Za zgodą dyrektora komisji okręgowej obserwatorami sprawdzianu mogą być przedstawiciele szkół wyższych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz wychowawca klasy, do której uczęszczał uczeń (słuchacz) lub zdający.
Każdy z was pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki winny być ustawione w jednym kierunku, w odległości, która zdaniem komisji będzie zapewniała Wam “samodzielność” pracy.
W trakcie sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W pewnych określonych przypadkach (np. problemy zdrowotne) przewodniczący zespołu egazaminazyjnego może zezwolić na wyjście.

Uwaga:
W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych środków łączności. Możecie więc zapomnieć o telefonach komórkowych!

[Łukasz]

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika