Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Nauczyciel - Przedmioty matematyczno-przyrodnicze: Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

Uczeń:

1) wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów:


  a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko,
  b) określa warunki jego występowania,
  c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni,
  d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk,

2) posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych:


  a) zapisuje wielkości za pomocą symboli,
  b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych,
  c) przekształca wyrażenia algebraiczne,
  d) zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności,

3) posługuje się funkcjami:


  a) wskazuje zależności funkcyjne,
  b) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel,
  c) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski,

4) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych:


a) łączy zdarzenia w ciągi przemian,
b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego,
c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym,
d) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika