Portal Oświata   


Strona główna ROZWIĄŻ TESTY Nauczyciel Rodzice Uczeń Kontakt

Forum


Linki


Ankiety

Czy juz zacząłeś się przygotowywać?
Tak
Nie
Hmm może jutro?

Nauczyciel - Rozumowanie

Uczeń:

1) posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:


  a) sytuuje je w przestrzeni,
  b) umieszcza daty w przedziałach czasowych,
  c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami,
  d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej,


2) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:


  a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,
  b) wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,
  c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,


3) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:


  a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
  b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,


4) wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,

5) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą :


  a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,
  b) prostego równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą,
  c) planu,
  d) mapy,
  e) prostego schematu,
  f) diagramu słupkowego,
  g) innego rysunku,


6) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:


  a) liczb,
  b) figur,
  c) zjawisk,
  d) przemian,
  e) obiektów przyrodniczych,
  f) elementów środowiska,wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,


7) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:


  a) opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym spotykane w najbliższym otoczeniu,
  b) na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,


8) ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,

9) analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:


a) porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,
b) sprawdza wyniki z warunkami zadania.

Memo Karty, Gimnazjum
 

Copyright © Technika